Careers

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครดังนี้

Qualification of Full Time Lecturer in the School of Management:

 • Female or Male
 • Hold Doctoral Degree (s) such as Doctor of Philosophy in Management (Ph.D. (Management)) or Doctor of Business Administration in Management (D.B.A (Management))
 • Excellent in English for communications both in speaking and writing
 • Having Research Publications at least 3 papers in the last 5 years
 • Good interpersonal skills

Professional Experiences:

 • Having teaching experience for Postgraduate Studying and supervision for Thesis and/or IS project

Duties and Responsibilities: 

 • Teaching, training, research and thesis or dissertation advising, provide general advice to students, preserving arts and culture, and perform other duties as assigned by superiors.

Job Description:

 • Teaching in the Schools
 • Planning for teaching projects
 • Students consultation
 • Providing academic service to society
 • Participating in education quality assurance
 • Preserving arts and culture
 • Other duties as assigned by superiors

Qualification of Full Time Lecturer in the School of Management:

 • Female or Male
 • Hold Master Degree (s) of Master Business Administration Program in International Trade
 • Excellent in English for communications both in speaking and writing and able to communicate in Chinese will be advantage.
 • Having Research Publications at least 1 paper in the last 5 years
 • Good interpersonal skills

Professional Experiences:

 • Having teaching experience for Undergraduate Studying
 • Having industry experience related to the courses to be taught

Duties and Responsibilities:

 • Teaching, training, research and thesis or dissertation advising, provide general advice to students, preserving arts and culture, and perform other duties as assigned by superiors.

Job Description:

 • Teaching in the Schools
 • Planning for teaching projects
 • Students consultation
 • Providing academic service to society
 • Participating in education quality assurance
 • Preserving arts and culture
 • Other duties as assigned by superiors

Qualifications: 

 • Master Degree in Teaching English as a Second Language or other related fields
 •  Having academic rank and/or experience in thesis supervision would be an advantage
 • Native English speaker is a plus
 • Experience in teaching or IELTS examiner is a plus
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก:
  • เพศหญิง/ชาย
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
  • มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง) ซึ่งได้มีการเผยแพร่แล้ว

  ตำแหน่งวิชาการ

  • มีตำแหน่งวิชาการอย่างน้อย ระดับรองศาสตราจารย์(รศ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

  ประสบการณ์ทำงาน

  • มีประสบการณ์ในการสอน เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการทำดุษฎีนิพนธ์

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • มีความเข้าใจ ในงานประกันคุณภาพ การทำมคอ.และการประชุมทางวิชาการ
  • มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อภาระงาน และทำงานเป็นทีม
 • เพศหญิง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
 • สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่น โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ (สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณก์ารสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรม หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร:
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถออกแบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง ปรับปรุงแก้ไข ได้ทั้ง Windows Server และ Linux Server
  3. มีประสบการณ์ทำงาน2 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ Windows Server, Linux Server, Web Server, Database Server
  4.  มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5.  สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้และแก้ไขปัญหาพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  6. มีใจรักงานบริการ และกระตือรือร้น
  7.  ทำงานเป็นทีมได้และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง
  8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. เพศชาย / สัญชาติไทย
 2. อายุ 25-30 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Ms-Office) ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Lightroom ได้
 6. มีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถถ่ายภาพ และใช้อุปกรณ์กล้อง DSLR ได้
 8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 9. มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • เพศชาย
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการสื่อสาร การฟัง การอ่าน และการเขียน ในระดับที่ดี
 • หากสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตหลักลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน :

 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของคณะ เช่น บันทึกข้อความ, ประกาศ, คำสั่ง, จดหมาย, รายงานการประชุม, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

– มีทักษะความรู้ความสามารถในการสอนกีฬา

– มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

– สื่อสารภาษาอังกฤษ

– สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

– ขับรถยนต์ได้

– สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดปทุมธานี

2. คุณสมบัติอื่น ๆ

(1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี

(2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

(3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

(4)  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาด้านบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานทะเบียนและประมวลผล หรืองานด้านบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานทะเบียนและประมวลผล
– มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลเชิงสถิติ
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
– มีทักษะในการเขียนรายงาน และการบริหารงานเอกสาร
– มีทักษะในการเรียงลำดับความสำคัญในการทำงาน
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
– มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ

You can find the details of positions available at this page. If   you  are interested in joining us, please download the application  specified below and fill in the information, scan it, then e-Mail to  the Shinawatra University HR Department at  hr@siu.ac.th
Scroll Up