คณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Science and Technology)

ผศ.ดร.ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr. Prinya  Tantaswadi

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Acting Dean, School of Science and Technology)

ผศ.ดร.กฤษดา  มาลีวงศ์

Asst.Prof.Dr. Krissada  Maleewong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

ดร.เอกวุฒิ  สุจเร
Dr. Aekavute  Sujarae

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางนันทิรา  หงษ์ศรีสุวรรณ์
Mrs. Nuntira  Hongsrisuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

คณะการจัดการ (School of Management)

ดร.เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร2

ดร.เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร
Dr. Fuangfa Amponstira

คณบดี คณะการจัดการ
(Dean, School of Management)

ดร.เอกศิริ นิยมศิลป2

ดร.เอกศิริ นิยมศิลป
Dr. Eksiri Niyomsilp

รองคณบดี คณะการจัดการ ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา Associate Dean , School of Management (Administration and Student Affairs)

ดร.สรณ โภชนจันทร์

ดร.สรณ โภชนจันทร์
Dr.Sarana Photchanachan

รองคณบดี คณะการจัดการ ฝ่ายวิชาการ
Associate Dean , School of Management (Academic Affairs)

ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์

ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์
Dr.Wannaporn Buddhapoompitak

รองคณบดี คณะการจัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Associate Dean , School of Management (Educational Quality Assurance and Academic Services)

IMG_9893

ดร.วศิน พรหมพิทักษ์กุล
Dr. Wasin Phromphitakkul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร.มาโนช พรหมปัญโญ

ดร.มาโนช พรหมปัญโญ
Dr.Manoch Prompanyo

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์

ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์
Dr.Somrerk Kanwivat

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร.นริ เพ็ญโภไคย

ดร.นริศ เพ็ญโภไคย
Dr.Naris Penpokai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์สุขชัย เพ็ญโภไคย (2)

นายสุขชัย เพ็ญโภไคย
Mr.Sukachai Penpokai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์ตรัยรัตน์ แก้วเกิด

นายตรัยรัตน์ แก้วเกิด
Mr.Trairat Kaewkerd

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์ศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล

นางสาวศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล
Ms.Salakanan Panthasupkul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Bing Quan Wang

Bing Quan Wang

Dean of Huaxia International

Shang Hai Mu

Shang Hai Mu

Lecturer (Huaxia International)

Yu Guang Ren

Yu Guang Ren

Administration Director (Huaxia International)

Ruiiz Gao

Ruiiz Gao

Administration Assistant Manager                        (Huaxia International)

Zhao Yun Dan

Zhao Yun Dan

Master and PhD Director of Teaching                    (Huaxia International)

คณะศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts)

ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ copy

ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan  Hemchua

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(Dean, School of Liberal Arts)

ดร.ธวัศชา เดชสุภา

ผศ.ดร.ธวัศชา เดชสุภา
Asst. Prof. Dr. Thawascha Dechsubha

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
(Associate Dean for Academic Affairs and Research)

ผศ.ดร.ปาลพล  รอดลอยทุกข์
Asst. Prof. Dr. Palphol  Rodloytuk

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
(Associate Dean for Administrative Affairs and Quality Assurance)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการสื่อสารระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย Macquarie ประเทศออสเตรเลีย
(Ph.D.. in International Communication, Macquarie University, Australia)

Dr. Dhirawit

รศ.ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์
Assoc. Prof. Dr. Dhirawit Pinyonatthagarn

รองศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Associate Professor/ Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi ประเทศอินเดีย
(Ph.D.. in Linguistics, University of Delhi, India)

Dr. Prayuth

รศ.ดร. ประยุทธ วงศ์แปง
Assoc. Prof. Dr. Prayuth Wongpang

รองศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Associate Professor/ Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (การสื่อสารดิจิทัล) มหาวิทยาลัย West of England สหราชอาณาจักร
(Ph.D. in Visual Communication Design (Digital Media), University of the West of England, UK.)

Dr.Saengchan2

ผศ.ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan Hemchua

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Assistant Professor/ Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย Nottingham สหราชอาณาจักร
(Ph.D. in Applied Linguistics, University of Nottingham, U.K.)

Dr. Thawascha

ผศ.ดร. ธวัศชา  เดชสุภา
Asst. Prof. Dr. Thawascha Dechsubha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Assistant Professor/ Senior Lecturer)

Ed.D.  in Applied Linguistics. La Trobe University, Australia, 2002

Dr.Wuttipong

ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
Dr. Wuttipong Pongsuwan

อาจารย์อาวุโส (Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย
(Ph.D. (Computer Science & Information Technology) Asian Institute of Technology Thailand)

Ms. Thanida

อาจารย์ ธนิดา วิสิฐอุดรการ
Ms. Thanida Wisitudonkarn

อาจารย์ประจำคณะ (Lecturer)

ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประเทศไทย
(M.A. in Language and Communication, National Institute of Development Administration, Thailand)

Mr. Thanit

อาจารย์ฐาณิฏฑ์ ลิมปะพันธ์ุ
Mr. Thanit Limpabandhu

อาจารย์ประจำคณะ (Lecturer)

ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัย SOAS University of London สหราชอาณาจักร
(M.A. History of Art, SOAS (University of London), U.K.)

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล (Institution of Public Administration and Governance)

 ผศ.ดร.อติพร เกิดเรือง
Asst.Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

นางนวลใย พิศชาติ
Mrs. Nualyai Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean,School of Nursing)

นางสุจินตนา พันธ์กล้า
Mrs. Sujintana Punkla

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร. วารี วณิชปัญจพล
Dr. Waree Wanichpunchaphol

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

พันเอกหญิง ชลิตา สุขวรรณ์
Col. Chalita Sukhawarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางอุมาสมร หังสพฤกษ์
Mrs. Umasamorn Hungspruek

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางจิราพร เกษรสุวรรณ์
Mrs. Chiraporn Kesornsuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

น.ส.ศิริภัททรา  จุฑามณี
Miss Siripattra  Juthamanee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นายสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
Mr. Sombut Pratakkulvongsa

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Scroll Up