คณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Science and Technology)

ผศ.ดร.ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr. Prinya  Tantaswadi

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Acting Dean, School of Science and Technology)

ผศ.ดร.กฤษดา  มาลีวงศ์

Asst.Prof.Dr. Krissada  Maleewong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Asst.Prof.Dr. Paul Andrew James Mason

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์
Dr. Photchanan Ratanajaipan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร.เอกวุฒิ  สุจเร
Dr. Aekavute  Sujarae

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Asst.Prof.Dr. Lin Min Min Myint

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางนันทิรา  หงษ์ศรีสุวรรณ์
Mrs. Nuntira  Hongsrisuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

คณะการจัดการ (School of Management)

ผศ.ดร.ชาญชัย  บัญชาพัฒนศักดา
Asst.Prof.Dr. Chanchai  Bunchapattanasakda

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Mr. Eric Bediako

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

คณะศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts)

ดร.ปาลพล  รอดลอยทุกข์
Dr. Palphol  Rodloytuk

รักษาการคณบดี คณะศิลปศาสตร์
(Acting Dean, School of Liberal Arts)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการสื่อสารระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย Macquarie ประเทศออสเตรเลีย
(Ph.D.. in International Communication, Macquarie University, Australia)

Dr. Dhirawit

รศ.ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์
Assoc. Prof. Dr. Dhirawit Pinyonatthagarn

รองศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Associate Professor/ Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi ประเทศอินเดีย
(Ph.D.. in Linguistics, University of Delhi, India)

Dr. Prayuth

รศ.ดร. ประยุทธ วงศ์แปง
Assoc. Prof. Dr. Prayuth Wongpang

รองศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Associate Professor/ Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (การสื่อสารดิจิทัล) มหาวิทยาลัย West of England สหราชอาณาจักร
(Ph.D. in Visual Communication Design (Digital Media), University of the West of England, UK.)

Dr.Saengchan

ผศ.ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan Hemchua

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Assistant Professor/ Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย Nottingham สหราชอาณาจักร
(Ph.D. in Applied Linguistics, University of Nottingham, U.K.)

Dr.Wuttipong

ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
Dr. Wuttipong Pongsuwan

อาจารย์อาวุโส (Senior Lecturer)

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย
(Ph.D. (Computer Science & Information Technology) Asian Institute of Technology Thailand)

Ms. Thanida

อาจารย์ ฐานิดา วิสิทธิ์อุดรการ
Ms. Thanida Wisitudonkarn

อาจารย์ประจำคณะ (Lecturer)

ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประเทศไทย
(M.A. in Language and Communication, National Institute of Development Administration, Thailand)

Mr. Thanit

อาจารย์ฐานิตย์ ลิมปพันธ์
Mr. Thanit Limpabandhu

อาจารย์ประจำคณะ (Lecturer)

ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัย SOAS University of London สหราชอาณาจักร
(M.A. History of Art, SOAS (University of London), U.K.)

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล (Institution of Public Administration and Governance)

 ผศ.ดร.อติพร เกิดเรือง
Asst.Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

ดร.ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล
Dr. Prayuth  Swadriokul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

 

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

นางนวลใย พิศชาติ
Mrs. Nualyai Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean,School of Nursing)

นางสุจินตนา พันธ์กล้า
Mrs. Sujintana Punkla

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร. วารี วณิชปัญจพล
Dr. Waree Wanichpunchaphol

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

พันเอกหญิง ชลิตา สุขวรรณ์
Col. Chalita Sukhawarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางอุมาสมร หังสพฤกษ์
Mrs. Umasamorn Hungspruek

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางจิราพร เกษรสุวรรณ์
Mrs. Chiraporn Kesornsuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

น.ส.ศิริภัททรา  จุฑามณี
Miss Siripattra  Juthamanee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นายสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
Mr. Sombut Pratakkulvongsa

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Scroll Up