คณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Science and Technology)

ผศ.ดร.กฤษดา  มาลีวงศ์

Asst.Prof.Dr. Krissada  Maleewong

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Dean, School of Science and Technology)

ผศ.ดร.ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr. Prinya Tantaswadi

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Asst.Prof.Dr. Paul Andrew James Mason

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์
Dr. Photchanan Ratanajaipan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร.เอกวุฒิ  สุจเร
Dr. Aekavute  Sujarae

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Asst.Prof.Dr. Lin Min Min Myint

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางนันทิรา  หงษ์ศรีสุวรรณ์
Mrs. Nuntira  Hongsrisuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

คณะการจัดการ (School of Management)

ผศ.ดร.ชาญชัย  บัญชาพัฒนศักดา
Asst.Prof.Dr. Chanchai  Bunchapattanasakda

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Mr. Eric Bediako

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

คณะศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts)

รศ.ดร.สุชาย  ธนวเสถียร
Assoc.Prof.Dr. Suchai  Thanawastien

รักษาการคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (Acting Dean, School of Liberal Arts)

รศ.ดร.กัณฑาทิพย์  สิงหะเนติ
Assoc.Prof.Dr. Kantatip  Sinhaneti

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

ดร.ปาลพล  รอดลอยทุกข์
Dr. Palphol  Rodloytuk

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล (Institution of Public Administration and Governance)

 ผศ.ดร.อติพร เกิดเรือง
Asst.Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

ดร.ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล
Dr. Prayuth  Swadriokul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

 

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

นางนวลใย พิศชาติ
Mrs. Nualyai Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean,School of Nursing)

นางสุจินตนา พันธ์กล้า
Mrs. Sujintana Punkla

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร. วารี วณิชปัญจพล
Dr. Waree Wanichpunchaphol

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

พันเอกหญิง ชลิตา สุขวรรณ์
Col. Chalita Sukhawarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางอุมาสมร หังสพฤกษ์
Mrs. Umasamorn Hungspruek

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางจิราพร เกษรสุวรรณ์
Mrs. Chiraporn Kesornsuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

น.ส.ศิริภัททรา  จุฑามณี
Miss Siripattra  Juthamanee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นายสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
Mr. Sombut Pratakkulvongsa

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Scroll Up