ทำเนียบผู้บริหาร

รศ. ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ (PRD)
Assoc.Prof.Dr. Boonsom
Lerdhirunwong

อธิการบดี (The President)

ผศ.ดร.ชาญชัย  บัญชาพัฒนศักดา
Asst.Prof.Dr. Chanchai
Bunchapattanasakda

รองอธิการบดี (Vice President)

ผศ.ดร.ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr. Prinya  Tantaswadi

รองอธิการบดี (Vice President)

นายเจริญ  นัดพบสุข
Mr. Charoen  Nudpobsuk

ผู้ช่วยอธิการบดี (Assistant to the President)

ผศ.ดร.อติพร  เกิดเรือง
Asst.Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้ช่วยอธิการบดี (Assistant to the President)

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

ผศ.ดร.กฤษดา  มาลีวงศ์

Asst.Prof.Dr. Krissada  Maleewong

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Dean, School of Science and Technology)

นายบัญชา  ลิมปะพันธุ์
Mr. Buncha  Limpabandhu

คณบดี คณะการจัดการ (Dean, School of Management)

นางนวลใย  พิศชาติ
Mrs. Nualyai  Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

น.ส. อังคณา  ผิวละออ
Miss Angkana  Phiewla-or

ผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี (Director, Office of President)
และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักวางแผนและกิจการนักศึกษา (Acting Director, Office of Planning and Student Affairs)

นางประชุมพร นิรัติศยกุล
Mrs. Prachumporn    Niratsayakul

ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ (Director, Office of Academic Affairs)

Scroll Up