ทำเนียบผู้บริหาร

รศ. ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ (PRD)
Assoc.Prof.Dr. Boonsom
Lerdhirunwong

อธิการบดี (The President)

ผศ.ดร.ชาญชัย  บัญชาพัฒนศักดา
Asst.Prof.Dr. Chanchai
Bunchapattanasakda

รองอธิการบดี (Vice President)

ผศ.ดร.ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr. Prinya  Tantaswadi

รองอธิการบดี (Vice President)

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Acting Dean, School of Science and Technology)

นายเจริญ  นัดพบสุข
Mr. Charoen  Nudpobsuk

ผู้ช่วยอธิการบดี (Assistant to the President)

ผศ.ดร.อติพร  เกิดเรือง
Asst.Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

20140019-9_ดร. เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร

ดร. เฟื่องฟ้า  อัมพรสถิร
Dr. Fuangfa  Amponstira

คณบดี คณะการจัดการ (Dean, School of Management)

นางนวลใย  พิศชาติ
Mrs. Nualyai  Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

น.ส. อังคณา  ผิวละออ
Miss Angkana  Phiewla-or

ผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี (Director, Office of President)

นางประชุมพร นิรัติศยกุล
Mrs. Prachumporn    Niratsayakul

ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ (Director, Office of Academic Affairs)

Scroll Up