คณะการจัดการ (หลักสูตรปริญญาตรี)

คณะการจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับโลกธุรกิจยุคใหม่

คณะการจัดการสอนให้รู้จักการคิดนอกกรอบสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอีกทั้งมีความเป็นผู้นำที่พร้อมจะหาแนวทางในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆรวมทั้งทักษะในการสื่อสาร เทคโนโลยี และก้าวทันโลกแห่งอนาคตนอกจากนี้ทางคณะการจัดการยังมีจุดเด่นในด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน สามารถตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและด้านอาชีพเพื่อพัฒนาปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

  • เน้นสร้างผู้บริหาร ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
  • เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • คิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่ทันสมัย
  • มีโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปยุโรป

แนวการเรียนการสอน

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษาที่ทันสมัยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล

คำขวัญคณะ

สร้างผู้บริหารมืออาชีพ ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงตลาดโลก

โลโก้และสีประจำคณะ

สีน้ำเงิน

หลักสูตรต่างๆของคณะ

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรนานาชาติ

โอกาสทางวิชาชีพ

  • เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว
  • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • นักพัฒนาองค์กร
  • บุคลากรในสถาบันการเงินทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ

การฝึกอบรม

กิจกรรม Research Clinicซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าจาก

ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)

Professor JosuTankala Dr. Tech. Professor of Production Economics, University of Vaasa, Finland

การศึกษาดูงาน

การพา นศ. ไปดูงานที่ บ.โอสถสภา / ตันแลนด์ /โรงแรมสุโขทัย

อาจารย์ประจำคณะการจัดการ

 ผศ.ดร.ชาญชัย  บัญชาพัฒนศักดา

Asst. Prof. Dr. Chanchai  Bunchapattanasakda

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
สาขา การจัดการ
คณะการจัดการ (School of Management)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) และ (DBA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์หลากหลายด้านวิชาการ อาทิ ด้านการเรียนการสอนแนวใหม่ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีนิพนธ์ ร่างหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร เป็นเวลายาวนานให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ผศ.ดร.ชาญชัย เคยทำงานและอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และฮ่องกง โดยงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านการขาย การตลาด การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และการบริหารจัดการทั่วไปในบริษัทจัดการการลงทุนชั้นนำต่างๆ มากกว่า 15 ปี นับตั้งแต่เข้าร่วมงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นเวลา 13 ปี ผศ.ดร.ชาญชัย ตีพิมพ์บทความและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติไปแล้วมากกว่า 20 เรื่อง โดยผลงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้ามวัฒนธรรม คุณภาพการบริการ และธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้องค์การต่างๆ

Scroll Up