สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล (หลักสูตรปริญญาตรี)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการปกครองและเป็นนักบริหารจัดการที่มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมือง เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการค้นคว้าแสวงหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

โอกาสทางวิชาชีพ
  • สามารถรับราชการในตำแหน่งต่างๆ อาทิ ข้าราชการขององค์การภาครัฐ ส่วนกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานคดีปกครอง ตำรวจ พนักงานคุมประพฤติ ฯลฯ
  • สามารถทำงานในบริษัท ห้างร้านเอกชนในตำแหน่งต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ หรืออาจจะทำงานในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ

แนะนำคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

ดร.ประยุทธ์  สวัสดิ์เรียวกุล
Dr. Prayuth  Swadriokul

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Acting Director, Institution of Public Administration and Governance)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กจด. (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2529 เคยรับราชการที่สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์การสอนมายาวนาน อีกทั้งมีผลงานทางวิชาการในเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณจังหวัด, พ.ศ.2552 และจัดทำเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบการเมือง ระบบราชการ เศรษฐกิจและสังคมมามากมาย

นายเอก มงคล

รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเกริก เคยเป็นอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม และเคยเป็นคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา อีกทั้งเป็นผู้จัดการสมาคมนักวิจัยระดับสูง เป็นนักวิจัยโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยุคอาเซียน(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) และนักวิจัยสมาคมมิตรภาพไทย – อินโดจีน

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Public Administration จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานในด้านวิชาการมากมาย อาทิ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ นอกจากนั้นยังมีผลงานทางวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์อีกมากมาย

Scroll Up