คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาสื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยชินวัตรซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ ในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และสื่อสารมวลชน ได้เห็นความจำเป็นของการมีนักวิจัยและบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่จะร่วมพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกล สู่อนาคตที่ก้าวหน้า และร่วมกับสังคมโลกได้อย่างทันสมัย

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานในด้านสื่อและกิจการโทรทัศน์วิทยุ
  • ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารสารสนเทศขององค์กร ภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ หรือที่ปรึกษาธุรกิจสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร
  • อาชีพทางด้านวิชาการและงานวิจัยระดับสูง
  • ผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริษัทด้านสื่อ หรือด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสาขาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ในกรณีที่ไม่ได้จบตามสาขาดังกล่าว จะต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำคณะ

รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทการสอนภาษาอังกฤษจาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนจากมูลนิธิฟุลไบร้ท์  และปริญญาเอกด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก University of Texas, Austin โดยได้รับทุนจาก Peace Education Organization (PEO)

รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ มีประสบการณ์ทำงานที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ทำงานที่ศูนย์สื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และดำรงตำแหน่งเลขานุการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา 10 ปี  ปัจจุบัน รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร Master of Teaching English as an International Language มหาวิทยาลัยชินวัตร โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและเอกสารงานประชุมทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 70 เรื่อง

นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากโรงเรียนนายเรือ และปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก Naval Post-graduate School, Monterey, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอที จาก Asian Institute of Technology ประเทศไทย

ดร.วุฒิพงศ์ มีประสบการณ์ทำงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการมหาวิทยาลัย Webster  กรรมการมหาวิทยาลัย Northern และเคยเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ กรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการบริหาร NECTEC ที่ปรึกษาฝ่ายคอมพิวเตอร์ ธนาคารทหารไทย

Scroll Up