คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาโท)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาสื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย)

“ผู้นำเทคโนโลยีสื่อสาร ผสานสื่อสร้างสรรค์ นำสังคมสู่อนาคต”  นักศึกษาจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง ควบคู่การปฏิบัติการ ทำการศึกษาวิจัย และ สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร และ สื่อสารมวลชน สื่อสังคมที่ทันสมัยการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ และ การ Convergence ของสื่อต่างๆ ทำให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสาร และสารสนเทศเข้าด้วยกันได้

โครงสร้างหลักสูตร

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานในด้านสื่อและกิจการโทรทัศน์วิทยุ
  • ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารองค์กร ภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจสื่อแบบต่างๆ เช่น โปรดักชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดอีเวนส์ จัดรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
  • ผู้ที่ทำงานกับแผนกต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เช่น แผนกการตลาด แผนกข่าว แผนกบันเทิง แผนกการผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์ แผนกสื่อสังคม แผนกลิขสิทธิ์ แผนกผังรายการ แผนกสารสนเทศ ฯลฯ
  • ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ประกอบอาชีพทางด้านวิชาการ หรือนักวิจัยด้านสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ประจำคณะ

รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทการสอนภาษาอังกฤษจาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนจากมูลนิธิฟุลไบร้ท์  และปริญญาเอกด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก University of Texas, Austin โดยได้รับทุนจาก Peace Education Organization (PEO)

รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ มีประสบการณ์ทำงานที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ทำงานที่ศูนย์สื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และดำรงตำแหน่งเลขานุการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา 10 ปี  ปัจจุบัน รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร Master of Teaching English as an International Language มหาวิทยาลัยชินวัตร โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและเอกสารงานประชุมทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 70 เรื่อง

นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากโรงเรียนนายเรือ และปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก Naval Post-graduate School, Monterey, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอที จาก Asian Institute of Technology ประเทศไทย

ดร.วุฒิพงศ์ มีประสบการณ์ทำงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการมหาวิทยาลัย Webster  กรรมการมหาวิทยาลัย Northern และเคยเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ กรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการบริหาร NECTEC ที่ปรึกษาฝ่ายคอมพิวเตอร์ ธนาคารทหารไทย

Scroll Up