ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครดังนี้

วุฒิปริญญาเอก – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก:

 • เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( Ph.D.) สาขาวิชา การจัดการ หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สาขาวิชาการจัดการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ในระดับดีมาก
 • มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (โปรดระบุผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน)
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการแผนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย และตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวิจัย, วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การบูรณาการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 • งานจัดทำหลักสูตรฯ
 • จัดทำโครงการสอน
 • ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา
 • การบูรณาการวิชาการทางสังคม
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาโท:

 • เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ในระดับดีมาก , หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (โปรดระบุผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน)
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการแผนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการร์ด้านงานวิจัย และตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 • งานจัดทำหลักสูตรฯ
 • จัดทำโครงการสอน
 • ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา
 • การบูรณาการวิชาการทางสังคม
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications: 

 • Master Degree in Teaching English as a Second Language or other related fields
 •  Having academic rank and/or experience in thesis supervision would be an advantage
 • Native English speaker is a plus
 • Experience in teaching or IELTS examiner is a plus

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก:

 • เพศหญิง/ชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
 • มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง) ซึ่งได้มีการเผยแพร่แล้ว

ตำแหน่งวิชาการ

 • มีตำแหน่งวิชาการอย่างน้อย ระดับรองศาสตราจารย์(รศ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในการสอน เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการทำดุษฎีนิพนธ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • มีความเข้าใจ ในงานประกันคุณภาพ การทำมคอ.และการประชุมทางวิชาการ
 • มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อภาระงาน และทำงานเป็นทีม
 • เพศหญิง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
 • สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่น โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ (สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณก์ารสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรม หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถออกแบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง ปรับปรุงแก้ไข ได้ทั้ง Windows Server และ Linux Server
 3. มีประสบการณ์ทำงาน2 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ Windows Server, Linux Server, Web Server, Database Server
 4.  มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 5.  สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้และแก้ไขปัญหาพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. มีใจรักงานบริการ และกระตือรือร้น
 7.  ทำงานเป็นทีมได้และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง
 8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. เพศชาย / สัญชาติไทย
 2. อายุ 25-30 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Ms-Office) ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Lightroom ได้
 6. มีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถถ่ายภาพ และใช้อุปกรณ์กล้อง DSLR ได้
 8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 9. มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. (ช่างไฟฟ้า,ช่างก่อสร้าง)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการสื่อสาร การฟัง การอ่าน และการเขียน ในระดับที่ดี
 • หากสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตหลักลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน :

 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของคณะ เช่น บันทึกข้อความ, ประกาศ, คำสั่ง, จดหมาย, รายงานการประชุม, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

– มีทักษะความรู้ความสามารถในการสอนกีฬา

– มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

– สื่อสารภาษาอังกฤษ

– สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

– ขับรถยนต์ได้

– สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดปทุมธานี

2. คุณสมบัติอื่น ๆ

(1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี

(2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

(3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

(4)  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาด้านบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานทะเบียนและประมวลผล หรืองานด้านบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานทะเบียนและประมวลผล
– มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลเชิงสถิติ
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
– มีทักษะในการเขียนรายงาน และการบริหารงานเอกสาร
– มีทักษะในการเรียงลำดับความสำคัญในการทำงาน
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
– มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครได้ที่นี่ และหากท่านสนใจเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชินวัตร โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานที่ด้านล่าง พิมพ์ และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน สแกนสำเนา และอีเมลไปยังฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่   hr@siu.ac.th
Scroll Up