การเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

โพสเมื่อ 13 มีนาคม 2019
หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และคณะนักศึกษาชาวจีนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน 37 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี โดย ผศ.ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา รองอธิการบดี และ ดร.อุษณีย์ เสวกวัชรี คณบดีคณะการจัดการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

 

Scroll Up