มหาวิทยาลัยชินวัตรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ 22 มิถุนายน 2020
หมวดหมู่ :

ประกาศมหาวิทยาลัยชินวัตร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV)

ประกาศมหาวิทยาลัยชินวัตร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่1 ภาษาไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยชินวัตร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่1 ภาษาอังกฤษ

ประกาศมหาวิทยาลัยชินวัตร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่2 ภาษาไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยชินวัตร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่2 ภาษาอังกฤษ

ประกาศมหาวิทยาลัยชินวัตร เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะเชื้อโรค COVID-19 ระบาด

Scroll Up