Careers

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครดังนี้
You can find the details of positions available at this page. If   you  are interested in joining us, please download the application  specified below and fill in the information, scan it, then e-Mail to  the Shinawatra University HR Department at  hr@siu.ac.th

Qualification of Full Time Lecturer in the School of Management:

 • Female or Male
 • Hold Doctoral Degree (s) such as Doctor of Philosophy in Management (Ph.D. (Management)) or Doctor of Business Administration in Management (D.B.A (Management))
 • Excellent in English for communications both in speaking and writing
 • Having Research Publications at least 3 papers in the last 5 years
 • Good interpersonal skills

Professional Experiences:

 • Having teaching experience for Postgraduate Studying and supervision for Thesis and/or IS project

Duties and Responsibilities: 

 • Teaching, training, research and thesis or dissertation advising, provide general advice to students, preserving arts and culture, and perform other duties as assigned by superiors.

Job Description:

 • Teaching in the Schools
 • Planning for teaching projects
 • Students consultation
 • Providing academic service to society
 • Participating in education quality assurance
 • Preserving arts and culture
 • Other duties as assigned by superiors

School of Management

Required Qualification:

 • Master or PhD in Accounting (Bachelor in Accounting)
 • Excellent in English for communications both in speaking and writing
 • Having at least 1 Research Publications on the minimum of TCI 2 or above in the past  5 years (2018-2021)
 • Good interpersonal skills

School of Management

Required Qualification:

 • Master or PhD in Logistics and Supply Chains or related fields (Bachelor in Logistics and Supply Chains or related fields)
 • Excellent in English for communications both in speaking and writing
 • Having at least 1 Research Publications on the minimum of TCI 2 or above in the past 5 years (2018-2021)
 • Good interpersonal skills

School of Management

Required Qualification:

 • Master or PhD in Marketing or related fields (Bachelor in Marketing or related fields)
 • Excellent in English for communications both in speaking and writing
 • Having at least 1 Research Publications on the minimum of TCI 2 or above in the past 5 years (2018-2021)
 • Good interpersonal skills

School of Management

Required Qualification:

 • Master or PhD in Human Resources Management or related fields (Bachelor in Human Resources Management or related fields)
 • Excellent in English for communications both in speaking and writing
 • Having at least 1 Research Publications on the minimum of TCI 2 or above in the past 5 years (2018-2021)
 • Good interpersonal skills

School of Liberal Arts is looking for an English instructor (foreign or native speaker of English is preferred) who holds a Master or PhD in English, Applied Linguistics, TESOL, TEFL or related fields.

Applicants interested in this position are requested to apply directly and send the following document to: hr@siu.ac.th

 • A cover letter which explains the applicant’s professional aspirations, relevant experiences and availability.
 • A current CV

School of Liberal Arts

Required Qualification:

 • Ph.D. in Curriculum and Instruction /Education Research / Measurement and Evaluation
 • At least 3 Research Publications in peer-reviewed academic journals from 2018 to 2022
 • Very good command of written and spoken English

School of Liberal Arts

Required Qualification:

 • Ph.D. in  Arts Performance, Drama, Acting, Theatre, Music, Fine and Applied Arts, or Communication Arts
 • At least three publications in peer-reviewed academic journals  from 2018 to 2022 (or one research publication and two creative works/compositions)
 • Very good command of written and spoken English

School of Liberal Arts

Required Qualification:

 • Ph.D. in Semiotics, Cultural Studies, Linguistics, or Applied Linguistics
 • At least 3 Research Publications from 2018 to 2022
 • Very good command of written and spoken English
 • เพศหญิง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
 • สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่น โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ (สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณก์ารสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรม หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีทักษะความรู้ความสามารถในการสอนกีฬา
 • มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • ขับรถยนต์ได้
 • สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ภาระงาน

 • สนับสนุนการเรียนการสอนวิชากีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายและรายวิชาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
 • ดูแลความเรียบร้อยของสนามกีฬาที่ได้รับมอบหมายให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 • ให้บริการสนามและอุปกรณ์ประจำอาคารกีฬา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อสอบถามการสมัคร ได้ที่ งานบุคคล โทรศัพท์ 02-5990072-73 e-mail: hr@siu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย หรือหญิง / สัญชาติไทย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในงานธุรการ หรืองานบริหารสำนักงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ความรู้เบื้องต้นในงานระบบ AV (งานระบบเครื่องเสียงและภาพ)
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อสอบถามการสมัคร ได้ที่ งานบุคคล โทรศัพท์ 02-5990072-73 e-mail: hr@siu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย หรือหญิง / สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการศึกษา สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาการบริหารการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์ภาษาไทย 35 คำต่อนาที ภาษาอังกฤษ 25 คำต่อนาที
 • ความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Qualifications :

 • Age 23-35
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Business Administration, Liberal Arts, Social Science or related fields
 • Working experience 1 – 2 years or more
 • Good command in computer literate
 • Good command in English and Chinese would be an advantage
 • Should be enthusiastic about work and service minded