คณาจารย์

คณะการจัดการ (School of Management)

ดร.เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร2

ดร. เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร
Dr. Fuangfa Amponstira

คณบดี คณะการจัดการ
(Dean, School of Management)

Ph.D. (Management Science)

ดร.สรณ โภชนจันทร์

ดร. สรณ โภชนจันทร์
Dr. Sarana Photchanachan

รองคณบดี คณะการจัดการ
Associate Dean, School of Management

Ph.D. (Business Administration)

ดร.เอกศิริ นิยมศิลป2

ดร. เอกศิริ นิยมศิลป
Dr. Eksiri Niyomsilp

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Management)

IMG_9893

ดร. วศิน พรหมพิทักษ์กุล
Dr. Wasin Phromphitakkul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Business Administration

ดร.มาโนช พรหมปัญโญ

ดร. มาโนช พรหมปัญโญ
Dr. Manoch Prompanyo

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Management)

ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์

ดร. สมฤกษ์ การวิวัฒน์
Dr. Somrerk Kanwivat

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Management)

ดร.นริ เพ็ญโภไคย

ดร. นริศ เพ็ญโภไคย
Dr. Naris Penpokai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy (Organization Development and Human Capability Management)

อาจารย์สุขชัย เพ็ญโภไคย (2)

นายสุขชัย เพ็ญโภไคย
Mr. Sukachai Penpokai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Financial Analysis (Investment)

อาจารย์ตรัยรัตน์ แก้วเกิด

นายตรัยรัตน์ แก้วเกิด
Mr. Trairat Kaewkerd

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Business Administration

อาจารย์ศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล

นางสาวศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล
Ms. Salakanan Panthasupkul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Management (General Management)

Bing Quan Wang

Bing Quan Wang

Dean of Huaxia International College

Master of Computer Science

Shang Hai Mu

Shang Hai Mu

Lecturer (Huaxia International College)

Yu Guang Ren

Yu Guang Ren

Administrative Director (Huaxia International College)

คณะศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts)

ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ copy

ผศ. ดร. แสงจันทร์  เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan  Hemchua

คณบดี คณะศิลปศาสตร์
(Dean, School of Liberal Arts)

Doctor of Philosophy (Applied Linguistics)

ผศ. ดร. ปาลพล  รอดลอยทุกข์
Asst. Prof. Dr. Palphol  Rodloytuk

รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
(Associate Dean for Academic Affairs and Research)

Ph.D. (International Communication)

Mr. Thanit

อาจารย์ฐาณิฏฑ์ ลิมปะพันธ์ุ
Mr. Thanit Limpabandhu

รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
(Associate Dean for Administrative Affairs and Quality Assurance)

M.A. (History of Art and Archaeology)

messageImage_1611538497460 (1)

รศ. ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ
Assoc. Prof. Dr. Kovit Kantasiri

รองศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Associate Professor/ Senior Lecturer)

Doctor of Philosophy (Music)

Dr. Prayuth

รศ. ดร. ประยุทธ วงศ์แปง
Assoc. Prof. Dr. Prayuth Wongpang

รองศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Associate Professor/ Senior Lecturer)

Doctor of Philosophy in Visual Communication Design (Cultural Based Digital Media)

messageImage_1616665335076

รศ. ดร. สกนธ์ ภู่งามดี
Assoc. Prof. Dr. Sakon Phu-ngamdee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Cultural Science)

ดร.ธวัศชา เดชสุภา

ผศ. ดร. ธวัศชา เดชสุภา
Asst. Prof. Dr. Thawascha Dechsubha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อาจารย์อาวุโส
(Assistant Professor / Senior Lecturer)

Doctor of Education (Applied Linguistics)

IMG_5605

ผศ. ดร. มนูญ โต๊ะอาจ
Asst. Prof. Dr. Manoon Tho-ard

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Communication Arts)

Dr. Dhirawit

ดร. ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์
Dr. Dhirawit Pinyonatthagarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy (Linguistics)

messageImage_1616665265717

ดร. ลีลาวดี วัชโรบล
Dr. Leelavadee Vajropala

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Educational Communications and Technology)

messageImage_1616665148047 (2)

ดร. บรรลือ ขอรวมเดช
Dr. Bunlue Khoroumdej

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy (Thai Art History)

Ms. Thanida

อาจารย์ธนิดา วิสิฐอุดรการ
Ms. Thanida Wisitudonkarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Arts (Language and Communication)

รูป อ วชิระ

อาจารย์วชิระ ภัทรโพธิกุล
Mr. Wachira Patarapotikul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Liberal Arts (Translation)

IMG_5596 copy

อาจารย์กิตติฑัต ศรีเกิด
Mr. Kittithat Srikerd

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Fine Arts (Visual Arts)

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล (Institution of Public Administration and Governance)

 รศ. ดร. อติพร เกิดเรือง
Assoc. Prof. Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

Ph.D. (Public Administration)

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

ผศ. นวลใย พิศชาติ
Asst. Prof. Nualyai Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

MPA (Public Administration)

นางสุจินตนา พันธ์กล้า
Mrs. Sujintana Punkla

รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Associate Dean, School of Nursing

MNS (Ambulatory Care Nursing)

รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์

รศ. พูนทรัพย์  โสภารัตน์
Assoc. Prof. Poonsap Soparat

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Pharmacology)

ดร. วารี วณิชปัญจพล
Dr. Waree Wanichpunchaphol

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D (Human Resources Development)

อ. ดร. อัญชลี เหมชะญาติ

ดร. อัญชลี  เหมชะญาติ
Dr. Unchalee Hemchayat

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Adult Nursing)

พันเอกหญิง ชลิตา สุขวรรณ์
Col. Chalita Sukhawarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.A. (Medical and Health Social Sciences)

อ. อุบล ชุ่มจินดา

พันตำรวจเอกหญิง อุบล  ชุ่มจินดา
Pol. Col. Ubol  Choomjinda

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Education (Educational Administration)

อ. ฐิตารีย์ ศรีหาเวช

นางสาวฐิตารีย์ ศรีหาเวช
Ms. Thitaree Srihawech

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Maternity and Newborn Nursing)

นางอุมาสมร หังสพฤกษ์
Mrs. Umasamorn Hungspruek

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.Sc. (Maternal and Child Nursing)

นางจิราพร เกษรสุวรรณ์
Mrs. Chiraporn Kesornsuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Psychiatric Mental Health Nursing)

อ. วรณิช พัวไพโรจน์

นางวรณิช  พัวไพโรจน์
Mrs. Voranich  Paupairoj

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.Sc. (Public Health Nursing)

อ. วิเนตรา แน่นหนา

นางวิเนตรา  แน่นหนา
Mrs. Winetra  Nanna

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.Ed. (Higher Education)

อ. จารุกัญญ์ พริกบุญจันทร์

นางจารุกัญญ์  พริกบุญจันทร์
Mrs. Jarukan  Prekbunjun

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Nursing Science)

อ. พัชรนันท์ รัตนภาค

นางสาวพัชรนันท์  รัตนภาค
Ms. Pacharanan  Rattanapark

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Science (Public Health)

อ. ชนม์นิภา ใจดี

นางสาวชนม์นิภา  ใจดี
Ms. Chonnipha  Jaidee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Maternity and Newborn Nursing)

อ. อัญชัญ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

นางอัญชัญ  วัฒนะพันธ์ศักดิ์
Mrs. Anchan Wattanapansak

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Adult Nursing)

อ. สิรินดา ศรีจงใจ

นางสาวสิรินดา  ศรีจงใจ
Ms. Sirinda  Srichongchai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Adult Nursing)

อ. ดลณชา อิสริยภานันท์

นางสาวดลณชา  อิสริยภานันท์
Ms. Donnacha Itsariyapanan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Pediatric Nursing)

อ. ปิยาณี นักบุญ

นางปิยาณี  นักบุญ
Mrs. Piyanee  Nakbun

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Advance Midwifery)

อ. กาญจนา บุศรากิจ

นางกาญจนา  บุศราทิจ
Mrs. Kanchana  Busarathid

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

นายสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
Mr. Sombut Pratakkulvongsa

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Mental Health and Psychiatric Nursing)

อ. ชไมพร จั่นจุ้ย

นางสาวชไมยพร  จั่นจุ้ย
Ms. Chamaipron  Janjuy

อาจารย์ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)

Bachelor of Nursing Science