คณาจารย์

คณะการจัดการ (School of Management)

ดร.สรณ โภชนจันทร์

ดร. สรณ โภชนจันทร์
Dr. Sarana Photchanachan

รักษาการคณบดี คณะการจัดการ
(Acting Dean, School of Management)

Ph.D. (Business Administration)

ดร.มาโนช พรหมปัญโญ

ดร. มาโนช พรหมปัญโญ
Dr. Manoch Prompanyo

รองคณบดี คณะการจัดการ
(Associate Dean, School of Management)

Ph.D. (Management)

ดร.เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร2

ดร. เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร
Dr. Fuangfa Amponstira

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Management Science)

ดร.เอกศิริ นิยมศิลป2

ดร. เอกศิริ นิยมศิลป
Dr. Eksiri Niyomsilp

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Management)

IMG_9893

ดร. วศิน พรหมพิทักษ์กุล
Dr. Wasin Phromphitakkul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Business Administration

 รศ. ดร. อติพร เกิดเรือง
Assoc. Prof. Dr. Atiporn  Gerdruang

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Public Administration)

ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์

ดร. สมฤกษ์ การวิวัฒน์
Dr. Somrerk Kanwivat

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Management)

ดร.นริ เพ็ญโภไคย

ดร. นริศ เพ็ญโภไคย
Dr. Naris Penpokai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy (Organization Development and Human Capability Management)

อาจารย์สุขชัย เพ็ญโภไคย (2)

นายสุขชัย เพ็ญโภไคย
Mr. Sukachai Penpokai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Financial Analysis (Investment)

อาจารย์ตรัยรัตน์ แก้วเกิด

นายตรัยรัตน์ แก้วเกิด
Mr. Trairat Kaewkerd

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Business Administration

อาจารย์ศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล

นางสาวศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล
Ms. Salakanan Panthasupkul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Management (General Management)

Bing Quan Wang

Bing Quan Wang

Dean of Huaxia International College

Master of Computer Science

Shang Hai Mu

Shang Hai Mu

Lecturer (Huaxia International College)

คณะศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts)

ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ copy

ผศ. ดร. แสงจันทร์  เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan  Hemchua

คณบดี คณะศิลปศาสตร์
(Dean, School of Liberal Arts)

Doctor of Philosophy (Applied Linguistics)

IMG_5605

ผศ. ดร. มนูญ โต๊ะอาจ
Asst. Prof. Dr. Manoon Tho-ard

รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์
(Associate Dean, School of Liberal Arts)

Ph.D. (Communication Arts)

ผศ. ดร. ปาลพล  รอดลอยทุกข์
Asst. Prof. Dr. Palphol  Rodloytuk

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (International Communication)

Mr. Thanit

อาจารย์ฐาณิฏฑ์ ลิมปะพันธ์ุ
Mr. Thanit Limpabandhu

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.A. (History of Art and Archaeology)

อจ โกวิทย์

รศ. ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ
Assoc. Prof. Dr. Kovit Kantasiri

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy (Music)

Dr. Prayuth

รศ. ดร. ประยุทธ วงศ์แปง
Assoc. Prof. Dr. Prayuth Wongpang

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy in Visual Communication Design (Cultural Based Digital Media)

messageImage_1616665335076

รศ. ดร. สกนธ์ ภู่งามดี
Assoc. Prof. Dr. Sakon Phu-ngamdee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. (Cultural Science)

ดร.ธวัศชา เดชสุภา

ผศ. ดร. ธวัศชา เดชสุภา
Asst. Prof. Dr. Thawascha Dechsubha

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Education (Applied Linguistics)

Dr. Dhirawit

ดร. ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์
Dr. Dhirawit Pinyonatthagarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy (Linguistics)

messageImage_1616665148047 (2)

ดร. บรรลือ ขอรวมเดช
Dr. Bunlue Khoroumdej

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Philosophy (Thai Art History)

20220039-6

ดร. สุจรรยา สมบัติธีระ
Dr. Sujanya Sombatteera

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Doctor of Education (Educational Psychology)

20220040-2

ผศ. ดร. ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ
Assoc. Prof. Dr. Parichat Kluensuwwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D. in Teaching of English Language to Speakers of Other Languages (TESOL)

20220039-2

รศ. ดร. คำรณ  สิระธนกุล
Assoc. Prof. Dr. Kumron Sirathanakul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ed.D. in Industrial Education Management (IEM)

Ms. Thanida

อาจารย์ธนิดา วิสิฐอุดรการ
Ms. Thanida Wisitudonkarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Arts (Language and Communication)

รูป อ วชิระ

อาจารย์วชิระ ภัทรโพธิกุล
Mr. Wachira Patarapotikul

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Liberal Arts (Translation)

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

ผศ. นวลใย พิศชาติ
Asst. Prof. Nualyai Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

MPA (Public Administration)

นางสุจินตนา พันธ์กล้า
Mrs. Sujintana Punkla

รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Associate Dean, School of Nursing

MNS (Ambulatory Care Nursing)

รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์

รศ. พูนทรัพย์  โสภารัตน์
Assoc. Prof. Poonsap Soparat

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Pharmacology)

ดร. วารี วณิชปัญจพล
Dr. Waree Wanichpunchaphol

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Ph.D (Human Resources Development)

พันเอกหญิง ชลิตา สุขวรรณ์
Col. Chalita Sukhawarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.A. (Medical and Health Social Sciences)

อ. อุบล ชุ่มจินดา

พันตำรวจเอกหญิง อุบล  ชุ่มจินดา
Pol. Col. Ubol  Choomjinda

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Education (Educational Administration)

อ. ฐิตารีย์ ศรีหาเวช

นางสาวฐิตารีย์ ศรีหาเวช
Ms. Thitaree Srihawech

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Maternity and Newborn Nursing)

นางอุมาสมร หังสพฤกษ์
Mrs. Umasamorn Hungspruek

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.Sc. (Maternal and Child Nursing)

อ. วรณิช พัวไพโรจน์

นางวรณิช  พัวไพโรจน์
Mrs. Voranich  Paupairoj

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.Sc. (Public Health Nursing)

อ. วิเนตรา แน่นหนา

นางวิเนตรา  แน่นหนา
Mrs. Winetra  Nanna

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

M.Ed. (Higher Education)

อ. จารุกัญญ์ พริกบุญจันทร์

นางจารุกัญญ์  พริกบุญจันทร์
Mrs. Jarukan  Prekbunjun

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Nursing Science)

อ. ชนม์นิภา ใจดี

นางสาวชนม์นิภา  ใจดี
Ms. Chonnipha  Jaidee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Maternity and Newborn Nursing)

อ. สิรินดา ศรีจงใจ

นางสาวสิรินดา  ศรีจงใจ
Ms. Sirinda  Srichongchai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Adult Nursing)

อ. ดลณชา อิสริยภานันท์

นางสาวดลณชา  อิสริยภานันท์
Ms. Donnacha Itsariyapanan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Pediatric Nursing)

อ. ปิยาณี นักบุญ

นางปิยาณี  นักบุญ
Mrs. Piyanee  Nakbun

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Advance Midwifery)

อ. กาญจนา บุศรากิจ

นางกาญจนา  บุศราทิจ
Mrs. Kanchana  Busarathid

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

นายสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
Mr. Sombut Pratakkulvongsa

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

MNS (Mental Health and Psychiatric Nursing)

อ. ชไมพร จั่นจุ้ย

นางสาวชไมยพร  จั่นจุ้ย
Ms. Chamaipron  Janjuy

อาจารย์ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)

Bachelor of Nursing Science