งานประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์

เราจะขับเคลื่อน “การประกันคุณภาพ” ไปสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย นวัตกรรม การพัฒนาสังคม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชินวัตร

รอบรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ยึดมั่นธรรมาภิบาล ฉลาดจัดการและนวัตกรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา  ตันตสวัสดิ์

รองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ)

นางประชุมพร  นิรัติศยกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

2017-01-27 (1)

นายพงศ์เทพ  โกษะโยธิน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม