ทำเนียบผู้บริหาร

S__16924718-960x1440 (1)

Mr. Zhou Fei

อธิการบดี (President)

ผศ. ดร. ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Prinya  Tantaswadi

รองอธิการบดี (Vice President)

S__16638202

Dr. Liew Cheng Siang

รองอธิการบดี (Vice President)

ดร.สรณ-โภชนจันทร์

ดร. สรณ  โภชนจันทร์
Dr. Sarana  Photchanachan

รักษาการคณบดี คณะการจัดการ (Acting Dean, School of Management)

77377

ผศ. ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan Hemchua

คณบดี คณะศิลปศาสตร์ (Dean, School of Liberal Arts)

ผศ. นวลใย  พิศชาติ
Asst. Prof. Nualyai  Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

รศ. ดร. อติพร  เกิดเรือง

Assoc. Prof. Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยชินวัตร
(Director, Research Center of Shinawatra University)

ดร. อังคณา  ผิวละออ
Dr. Angkana  Phiewla-or

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Director for Administrative Affairs)

ดร. ประชุมพร นิรัติศยกุล
Dr. Prachumporn  Niratsayakul

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (Director for Academic Affairs)

20100027-0 (1)

ผศ. ดร. ปาลพล  รอดลอยทุกข์
Asst. Prof. Dr. Palphol  Rodloytuk

ผู้ช่วยอธิการบดี (Assistant to President)

20160014-5-1

ผศ. นันทิรา  หงษ์ศรีสุวรรณ์
Asst. Prof. Nuntira  Hongsrisuwan

ผู้ช่วยอธิการบดี (Assistant to President)