ทำเนียบผู้บริหาร

รศ. ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ (PRD)
Assoc. Prof. Dr. Boonsom
Lerdhirunwong

อธิการบดี (The President)

ผศ. ดร. ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Prinya  Tantaswadi

รองอธิการบดี (Vice President)

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Acting Dean, School of Science and Technology)

20140019-9_ดร. เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร

ดร. เฟื่องฟ้า  อัมพรสถิร
Dr. Fuangfa  Amponstira

คณบดี คณะการจัดการ (Dean, School of Management)

77377

ผศ. ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan Hemchua

คณบดี คณะศิลปศาสตร์ (Dean, School of Liberal Arts)

ผศ. นวลใย  พิศชาติ
Asst. Prof. Nualyai  Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

รศ. ดร. อติพร  เกิดเรือง

Assoc. Prof. Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

ดร. อังคณา  ผิวละออ
Dr. Angkana  Phiewla-or

ผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี (Director, Office of President)

ดร. ประชุมพร นิรัติศยกุล
Dr. Prachumporn  Niratsayakul

ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ (Director, Office of Academic Affairs)

Scroll Up