ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ. ดร. ปริญญา  ตันตสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Prinya  Tantaswadi

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (Acting President)

20160014-5-1

ผศ. นันทิรา  หงษ์ศรีสุวรรณ์
Asst. Prof. Nuntira  Hongsrisuwan

ผู้ช่วยอธิการบดี  (Assistant to President)

20100027-0 (1)

ผศ. ดร. ปาลพล  รอดลอยทุกข์
Asst. Prof. Dr. Palphol  Rodloytuk

Assistant to President

20140019-9_ดร. เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร

ดร. เฟื่องฟ้า  อัมพรสถิร
Dr. Fuangfa  Amponstira

คณบดี คณะการจัดการ (Dean, School of Management)

77377

ผศ. ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ
Asst. Prof. Dr. Saengchan Hemchua

คณบดี คณะศิลปศาสตร์ (Dean, School of Liberal Arts)

ผศ. นวลใย  พิศชาติ
Asst. Prof. Nualyai  Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

รศ. ดร. อติพร  เกิดเรือง

Assoc. Prof. Dr. Atiporn  Gerdruang

ผู้อำนวยการสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
(Director, Institution of Public Administration and Governance)

ดร. อังคณา  ผิวละออ
Dr. Angkana  Phiewla-or

ผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี (Director, Office of President)

ดร. ประชุมพร นิรัติศยกุล
Dr. Prachumporn  Niratsayakul

ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ (Director, Office of Academic Affairs)