ทำไมต้อง SIU


ภาษาอังกฤษ

ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งในชั้นเรียนและสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ที่นักศึกษาทั้งไทยและนานาชาติได้จัดร่วมกัน


ได้กล้าแสดงออก

ที่มหาวิทยาลัยชินวัตร การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะ กระบวนการต่างๆในการแสดงความเป็นผู้นำผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน


ได้เพื่อนนานาชาติ

Connection เป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบัน นักศึกษาที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยชินวัตร จะได้ Connection จากผู้ประกอบการระดับสากล จากอาจารย์ต่างประเทศ จากเพื่อนต่างชาติ และจากการได้ร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน


อาจารย์ดูแลทั่วถึงในห้องเรียน

มหาวิทยาลัยชินวัตรเน้นความเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน สามารถซักถามทุกข้อสงสัย ปรึกษาและติดตามการเรียนการสอนได้ทุกระยะ


ความเป็นครอบครัวนอกห้องเรียน

ด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของม.ชินวัตร จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และพนักงาน มีความใกล้ชิดสนิทสนม เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน