ปฏิทินการศึกษา

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
(สำหรับนักศึกษาใหม่)

10 ส.ค. 2561

12 ม.ค. 2562

วันเปิดเรียน

14 ส.ค. 2561

14 ม.ค. 2562

3 มิ.ย 2562

วันปฐมนิเทศ
(สำหรับนักศึกษาใหม่)

16 ส.ค. 2561

วันสอบกลางภาค

1 – 7 ต.ค. 2561

4 – 10 มี.ค. 2562

วันสอบปลายภาค

3 – 16 ธ.ค. 2561

6 – 19 พ.ค. 2562

22 – 28 ก.ค. 2562

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดปฏิทินบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561

Scroll Up