ปฏิทินการศึกษา

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
(สำหรับนักศึกษาใหม่)

10 ส.ค. 2563

6 ม.ค. 2564

วันเปิดเรียน

17 ส.ค. 2563

11 ม.ค. 2564

31 พ.ค 2564

วันปฐมนิเทศ
(สำหรับนักศึกษาใหม่)

20 ส.ค. 2563

14 ม.ค. 2564

วันสอบกลางภาค

5 – 11 ต.ค. 2563

1 – 7 มี.ค. 2564

ขึ้นกับอาจารย์ประจำวิชา

วันสอบปลายภาค

7 – 20 ธ.ค. 2563

3 – 16 พ.ค. 2564

19 – 22 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดปฏิทินบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563