คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปริญญาตรี)

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

มีประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและภาคธุรกิจในระดับสากล หลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตรได้พัฒนามาจากหลักสูตรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล เน้นสอนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงงานกลุ่ม เน้นการศึกษา วิจัย เพื่องานสร้างสรรค์ สื่อ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้มาตรฐาน สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การวิจัย การสื่อสาร และการเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลา มีสถานที่ที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานและดูงานบริษัทและองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในคณะและที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จบแล้วมีงานทำ ค่าตอบแทนสูง ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อความสำเร็จในโลกแห่งธุรกิจไอทีทั้งสายอาชีพและผู้ประกอบการยุคใหม่

แนวการเรียนการสอน

เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ: นักศึกษาจะมีโอกาสจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่นำไปใช้งานได้จริงภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา

โลโก้และสีประจำคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเป็นศาสตร์ส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาการคำนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนในการออกแบบ จัดสร้างและดูแลรักษาระบบการคำนวณ รวมถึงการพัฒนาอัลกอริทึ่ม ภาษาและเครื่องมือช่วยเหลือในการคำนวณต่างๆของชุมชนท้องถิ่นและประชาคมระหว่างประเทศหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคนิคหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบัณฑิตจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางเทคโนโลยีที่กว้างขวาง มีความสามารถในการสื่อสารรวมถึงมีภาวะความเป็นผู้นำ ความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้บัณฑิตจะสามารถคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคมซึ่งจะเป็นส่วนส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นและประชาคมระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน

โอกาสทางวิชาชีพ

 • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 มุ่งผลิตบัณฑิตโดยเน้นให้มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าในวิทยาการแขนงนี้ ด้วยการออกแบบพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ  พัฒนาขั้นตอนวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

Scroll Up