คณะการจัดการ (หลักสูตรปริญญาตรี)

คณะการจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับโลกธุรกิจยุคใหม่

คณะการจัดการสอนให้รู้จักการคิดนอกกรอบสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอีกทั้งมีความเป็นผู้นำที่พร้อมจะหาแนวทางในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆรวมทั้งทักษะในการสื่อสาร เทคโนโลยี และก้าวทันโลกแห่งอนาคตนอกจากนี้ทางคณะการจัดการยังมีจุดเด่นในด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน สามารถตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและด้านอาชีพเพื่อพัฒนาปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

  • เน้นสร้างผู้บริหาร ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
  • เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • คิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่ทันสมัย
  • มีโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปยุโรป

แนวการเรียนการสอน

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษาที่ทันสมัยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล

คำขวัญคณะ

สร้างผู้บริหารมืออาชีพ ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงตลาดโลก

โลโก้และสีประจำคณะ

สีน้ำเงิน

หลักสูตรต่างๆของคณะ

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรนานาชาติ

โอกาสทางวิชาชีพ

  • เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว
  • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • นักพัฒนาองค์กร
  • บุคลากรในสถาบันการเงินทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ

การฝึกอบรม

กิจกรรม Research Clinicซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าจาก

ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)

Professor JosuTankala Dr. Tech. Professor of Production Economics, University of Vaasa, Finland

การศึกษาดูงาน

การพา นศ. ไปดูงานที่ บ.โอสถสภา / ตันแลนด์ /โรงแรมสุโขทัย