คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรว่าต้องการผลิตบัณฑิตทางสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อออกไปช่วยเหลือดูแลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทางด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

จุดมุ่งหมายของคณะ

“คณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านการบริการสุขภาพแก่ประชากรโลกอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นผู้พร้อมสำหรับยุคเศรษฐกิจใหม่ มีธรรมาภิบาล เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของตนเอง ครอบครัวกลุ่มและชุมชนของประเทศไทยและสังคมนานาชาติ ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ข้างต้น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยชินวัตรจึงได้ประมวลทรัพยากรทั้งปวงเพื่อดำเนินภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ครบถ้วนได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในด้านวิชาการการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับนานาชาติต่อไป”

ความโดดเด่นของคณะ

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เชื่อว่าการพยาบาลเป็นศาสตร์และศิลปะที่ต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในการจัดการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนให้ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงบริบทของความเป็นมนุษย์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลในเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม การให้คุณค่าต่อตนเองและพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจใหม่จะต้องเปี่ยมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการมีทักษะทางการพยาบาลและความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต”

คำขวัญคณะ

“เกียรติ วินัย เมตตา ซื่อสัตย์ เสียสละ”

สีคณะ

สีแดงเลือดนก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • จบการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5-25

โอกาสทางวิชาชีพ

 • พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สามารถเดินทางไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้อย่างเสรี และประกอบวิชาชีพได้ทั่วโลก
 • สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก
 • เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้บริหารในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • เป็นผู้บริหารในโรงพยาบาล
 • สามารถก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โครงสร้างหลักสูตร

รางวัลและผลงานของคณะ

 • ผศ. พ.ต.อ.หญิง กัลยา เตชาเสถียร ได้รับรางวัล Best Teaching Award 2015

ทุนการศึกษาของคณะ

 • จากมหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน 82 ทุน
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า จำนวน 6 ทุน
 • โรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน 1 ทุน
 • มูลนิธิโรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 2 ทุน
 • บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรืวิส จำกัด (AIS) จำนวน 2 ทุน

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ. นวลใย พิศชาติ
Asst. Prof. Nualyai  Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (Dean, School of Nursing)

อาจารย์สุจินตนา พันธ์กล้า
Mrs. Sujintana Punkla

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

ดร. วารี วณิชปัญจพล
Dr. Waree Wanichpunchaphol

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

พันเอกหญิง ชลิตา สุขวรรณ์
Col. Chalita Sukhawarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

อาจารย์อุมาสมร หังสพฤกษ์
Mrs. Umasamorn Hungspruek

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

อาจารย์จิราพร เกษรสุวรรณ์
Mrs. Chiraporn Kesornsuwan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

อาจารย์ ศิริภัททรา  จุฑามณี
Miss Siripattra  Juthamanee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
Mr. Sombut Pratakkulvongsa

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

SIU

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

SIU

ข้อมูลงานวิจัย

Scroll Up