คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรว่าต้องการผลิตบัณฑิตทางสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อออกไปช่วยเหลือดูแลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทางด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

จุดมุ่งหมายของคณะ

“คณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านการบริการสุขภาพแก่ประชากรโลกอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นผู้พร้อมสำหรับยุคเศรษฐกิจใหม่ มีธรรมาภิบาล เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของตนเอง ครอบครัวกลุ่มและชุมชนของประเทศไทยและสังคมนานาชาติ ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ข้างต้น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยชินวัตรจึงได้ประมวลทรัพยากรทั้งปวงเพื่อดำเนินภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ครบถ้วนได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในด้านวิชาการการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับนานาชาติต่อไป”

ความโดดเด่นของคณะ

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เชื่อว่าการพยาบาลเป็นศาสตร์และศิลปะที่ต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในการจัดการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนให้ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงบริบทของความเป็นมนุษย์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลในเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม การให้คุณค่าต่อตนเองและพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจใหม่จะต้องเปี่ยมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการมีทักษะทางการพยาบาลและความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต”

คำขวัญคณะ

“เกียรติ วินัย เมตตา ซื่อสัตย์ เสียสละ”

สีคณะ

สีแดงเลือดนก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

 • จบการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5-25
 

โอกาสทางวิชาชีพ

 

 • พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สามารถเดินทางไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้อย่างเสรี และประกอบวิชาชีพได้ทั่วโลก
 • สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก
 • เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้บริหารในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • เป็นผู้บริหารในโรงพยาบาล
 • สามารถก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โครงสร้างหลักสูตร

รางวัลและผลงานของคณะ

 • ผศ. นวลใย  พิศชาติ ได้รับรางวัล Best Research Award 2019
 • อาจารย์จิราพร  เกษรสุวรรณ์ ได้รับรางวัล Best Teaching Award 2019

ทุนการศึกษาของคณะ

 • จากมหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน 82 ทุน
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า จำนวน 6 ทุน
 • โรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน 1 ทุน
 • มูลนิธิโรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 2 ทุน
 • บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรืวิส จำกัด (AIS) จำนวน 2 ทุน

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ. นวลใย พิศชาติ
Asst. Prof. Nualyai  Pitsachart

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ Dean, School of Nursing

อาจารย์สุจินตนา พันธ์กล้า
Mrs. Sujintana Punkla

รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ Associate Dean, School of Nursing

นางสาวฐิตารีย์  ศรีหาเวช
Ms. Thitaree  Srihawech

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

รศ. พูนทรัพย์  โสภารัตน์
Assoc. Prof. Poonsap  Soparat

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
Mr. Sombut Pratakkulvongsa

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร. วารี วณิชปัญจพล
Dr. Waree Wanichpunchaphol

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

พันเอกหญิง ชลิตา สุขวรรณ์
Col. Chalita Sukhawarn

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

พันตำรวจเอกหญิง อุบล  ชุ่มจินดา
Pol. Col. Ubol  Choomjinda

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์อุมาสมร หังสพฤกษ์
Mrs. Umasamorn Hungspruek

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์กาญจนา  บุศราทิจ
Mrs. Kanchana  Busarathid

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์วรณิช  พัวไพโรจน์
Mrs. Voranich  Paupairoj

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์วิเนตรา  แน่นหนา
Mrs. Winetra  Nanna

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์จารุกัญญ์  พริกบุญจันทร์
Mrs. Jarukan  Prekbunjun

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์พัชรนันท์  รัตนภาค
Ms. Pacharanan  Rattanapark

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์ชนม์นิภา  ใจดี
Ms. Chonnipha  Jaidee

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์ปิยาณี  นักบุญ
Mrs. Piyanee  Nakbun

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์สิรินดา  ศรีจงใจ
Ms. Sirinda  Srichongchai

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

อาจารย์ดลณชา  อิสริยภานันท์
Ms. Donnacha  Itsariyapanan

อาจารย์ประจำ (Lecturer)

นางสาวชไมยพร  จั่นจุ้ย
Miss Chamaipron  Janjuy

ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)

 

 

SIU

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

SIU

ข้อมูลงานวิจัย