คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างผลงานศิลปะได้ เน้นพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลอาร์ต พัฒนางานวิจัย ส่งเสริม และทำความเข้าใจองค์กรดิจิทัลอาร์ตสู่สาธารณะ

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาดิจิทัล อาร์ต

– หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาดิจิทัล อาร์ต มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ มีลักษณจินตนาการแบบเฉพาะ และมีทักษะการใช้เครื่อมือทางศิลปะในการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์และผลิตภาพผ่านนวัตกรรมดิจิทัลอาร์ต รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความสามารถในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โอกาสทางวิชาชีพ
  • ด้าน Illustrator : นักวาดภาพประกอบ, นักออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบเรื่องราวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิทาน, วรรณกรรม, นิตยสาร เป็นต้น
  • ด้าน Digital Painting Artist : ศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่ ด้วยการประยุกต์เทคนิคการวาดภาพประเภทต่างๆ เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค ให้เข้ากับเครื่องมือและโปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์
  • ด้าน Texture Artist : ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง Texture หรือพื้นผิวสำหรับโมเดลสามมิติสำหรับงานด้านเกม ภาพยนตร์ และแอนิเมชัน
  • ด้าน Matte Painting Artist : ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพทิวทัศน์ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการถ่ายทำเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์ โดยนำภาพวาดทิวทัศน์ซ้อนกับภาพที่ถ่ายทำจริงเพื่อสร้างฉากในจินตนาการตามที่ผู้กำกับต้องการ
  • ด้าน 3D Artist : ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม 3 มิติด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อขึ้นรูปโมเดลสามมิติแบบเสมือนจริงประเภทต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอื่นๆต่อไป