คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาสื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยชินวัตรซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ ในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และสื่อสารมวลชน ได้เห็นความจำเป็นของการมีนักวิจัยและบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่จะร่วมพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกล สู่อนาคตที่ก้าวหน้า และร่วมกับสังคมโลกได้อย่างทันสมัย

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานในด้านสื่อและกิจการโทรทัศน์วิทยุ
  • ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารสารสนเทศขององค์กร ภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ หรือที่ปรึกษาธุรกิจสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร
  • อาชีพทางด้านวิชาการและงานวิจัยระดับสูง
  • ผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริษัทด้านสื่อ หรือด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสาขาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ในกรณีที่ไม่ได้จบตามสาขาดังกล่าว จะต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ 

คณบดี คณะศิลปศาสตร์