คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปริญญาเอก)

เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและภาคธุรกิจในระดับสากล หลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตรได้พัฒนามาจากหลักสูตรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล เน้นสอนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงงานกลุ่ม เน้นการศึกษา วิจัย เพื่องานสร้างสรรค์ สื่อ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้มาตรฐาน สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การวิจัย การสื่อสาร และการเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลา มีสถานที่ที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานและดูงานบริษัทและองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในคณะและที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จบแล้วมีงานทำ ค่าตอบแทนสูง ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยมุ่งเน้นการผสมผสานของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์การทำวิจัยอย่างกว้างขวาง

โอกาสทางวิชาชีพ

 • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ
 • ผู้ดูแลระบบ/ผู้จัดการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ดูแลระบบ/ผู้จัดการระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ประสานงาน/ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้บริหารด้านสารสนเทศ
 • ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Scroll Up