คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาโท)

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานในด้านสื่อและกิจการโทรทัศน์วิทยุ
  • ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารองค์กร ภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจสื่อแบบต่างๆ เช่น โปรดักชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดอีเวนส์ จัดรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
  • ผู้ที่ทำงานกับแผนกต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เช่น แผนกการตลาด แผนกข่าว แผนกบันเทิง แผนกการผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์ แผนกสื่อสังคม แผนกลิขสิทธิ์ แผนกผังรายการ แผนกสารสนเทศ ฯลฯ
  • ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ประกอบอาชีพทางด้านวิชาการ หรือนักวิจัยด้านสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ 

คณบดี คณะศิลปศาสตร์