คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาโท)

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานในด้านสื่อและกิจการโทรทัศน์วิทยุ
  • ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารองค์กร ภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจสื่อแบบต่างๆ เช่น โปรดักชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดอีเวนส์ จัดรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
  • ผู้ที่ทำงานกับแผนกต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เช่น แผนกการตลาด แผนกข่าว แผนกบันเทิง แผนกการผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์ แผนกสื่อสังคม แผนกลิขสิทธิ์ แผนกผังรายการ แผนกสารสนเทศ ฯลฯ
  • ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ประกอบอาชีพทางด้านวิชาการ หรือนักวิจัยด้านสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ประจำคณะ

 

ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ 

คณบดี คณะศิลปศาสตร์

นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากโรงเรียนนายเรือ และปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก Naval Post-graduate School, Monterey, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอที จาก Asian Institute of Technology ประเทศไทย

ดร.วุฒิพงศ์ มีประสบการณ์ทำงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการมหาวิทยาลัย Webster  กรรมการมหาวิทยาลัย Northern และเคยเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ กรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการบริหาร NECTEC ที่ปรึกษาฝ่ายคอมพิวเตอร์ ธนาคารทหารไทย

Scroll Up