คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หลักสูตรปริญญาโท)

เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและภาคธุรกิจในระดับสากล หลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตรได้พัฒนามาจากหลักสูตรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล เน้นสอนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงงานกลุ่ม เน้นการศึกษา วิจัย เพื่องานสร้างสรรค์ สื่อ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้มาตรฐาน สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การวิจัย การสื่อสาร และการเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลา มีสถานที่ที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานและดูงานบริษัทและองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในคณะและที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จบแล้วมีงานทำ ค่าตอบแทนสูง ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา)

หลักสูตรเปิดโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชาได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน สำหรับทั้งผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานและผู้เรียนมาทางด้านไอที ทั้งยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

โอกาสทางวิชาชีพ

  • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการซอฟต์แวร์
  • ผู้ออกแบบ / พัฒนาเว็บอิสระ
  • ผู้ดูแลฐานข้อมูล
  • ผู้จัดการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้อำนวยการด้านการสนับสนุนและการฝึกอบรม
  • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อาชีพทางด้านวิชาการและงานวิจัยอื่นๆ (รวมถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก) ฯลฯ