ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนา และเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ตามปณิธานของ มหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนดูแลการทำกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆ ด้านทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษา  นอกจากนี้ ได้เสริมสร้างและพัฒนาวินัยนักศึกษาให้เป็น ไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ศีลธรรมอันดี สนองตอบนโยบายการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ

จัดแบ่งภารกิจหลักออก เป็น 3 ส่วน คือ 1. กิจกรรมนักศึกษา 2. งานกีฬา 3. งานวินัย

วิสัยทัศน์

พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตรให้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

วิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน

“SMART Life Long Learning Space”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

S:  Strong                 สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

M:  Mutuality            การทำงานร่วมกัน

A:  Active                 ความกระตือรือร้น

R:  Responsibility        ความรับผิดชอบ

T:  Talent                 ความสามารถพิเศษ

พันธกิจ

พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตรให้เป็นคนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยใช้

 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญาทั้งภายในและภายนอกผ่านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
 2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำที่ดี และการเป็นผู้ตามที่ดี มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
 4. ให้บริการด้านสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้านการพัฒนานักศึกษา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ กีฬา, บำเพ็ญประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์, สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านกีฬา

 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง
 2. การบริหารจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น กีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย และกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ด้านบริการ

 1. จัดฝึกอบรมด้านกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอก
 2. การดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 3. งานบริการอาคารกีฬาและสนามกีฬาแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

กิจกรรมนักศึกษากำหนดกิจกรรมนักศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ

 1. กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม
 2. กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความชอบและความสนใจ ซึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีกลุ่มกิจกรรม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตร
 2. ชมรมนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

ด้วยมหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาต่อวิชาทหารระดับชั้นปีที่ 4 และ 5 ทั้งชาย หญิง โดยทำการศึกษาในวันอาทิตย์ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

การสมัครเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัยชินวัตร จะเริ่มรับสมัครในช่วงลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดนจะต้องเตรียมหลักฐานสำหรับการสมัครเรียน มีดังนี้

 1. ใบรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2. ใบรายงานตัวสี ขาว ( แบบ รด. 2) ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมด้วย รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันสมัคร
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบ นศท. ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ผ่อนผันทหาร

            นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่ต้องไปแสดงตน เพื่อรับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรได้จัดบริการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่นักศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2539 หรือ เกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ กับทางมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือ ไม่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
 3. นักศึกษาที่เคยผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาก่อน ต้องดำเนินการผ่อนผันฯ ใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยชินวัตรในปีแรก

หลักฐานประกอบการผ่อนผันฯ มีดังนี้

 1. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.9) 2  ฉบับ
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) 2  ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     2  ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน     2  ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 2  ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ) 2  ฉบับ

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯ

 1. นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารของนักศึกษาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน สด.9 ภายในเดือนมีนาคม (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษามาติดต่อที่งานสวัสดิการนักศึกษาทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้ต่อไป)
 2. เมื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันฯเรียบร้อยแล้วต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ ส.ด.35 มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
 1. ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯต่อมหาวิทยาลัยอีก แต่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อใช้สิทธิ์การผ่อนผันฯตามหมายเรียกฯ สด.35 ทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา (อายุไม่เกิน 26 ปี)
 2. เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ ถือว่าหมดเหตุผ่อนผันฯ ให้แจ้งต่ออำเภอตามภูมิลำเนาทหารทราบทันที ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารต่อไป

ประกันสุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยชินวัตรได้จัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ซึ่ง

นักศึกษาจะได้รับการคุ้มครอง นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าศึกษา

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

นักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสีย อวัยวะ หรือสายตา อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย

ที่เกิดจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. กรณีสูญเสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 150,000 บาท
 2. กรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่าสินไหมตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกินครั้งละ 15,000 บาท

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ใบคำร้องขอสินไหมทดแทน  1  ฉบับ
 2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง  1 ฉบับ
 3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง  1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ

บริการ VISA นักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยชินวัตรได้ให้บริการด้านการตรวจลงตรา Visa ให้แก่นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. การต่ออายุวีซ่า
 2. การรายงานตัว 90 วัน
 3. การทำ Re-Entry