ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครดังนี้

วุฒิปริญญาเอก – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก:

 • เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( Ph.D.) สาขาวิชา การจัดการ หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สาขาวิชาการจัดการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ในระดับดีมาก
 • มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (โปรดระบุผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน)
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการแผนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย และตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวิจัย, วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การบูรณาการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 • งานจัดทำหลักสูตรฯ
 • จัดทำโครงการสอน
 • ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา
 • การบูรณาการวิชาการทางสังคม
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาโท:

 • เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ในระดับดีมาก , หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (โปรดระบุผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน)
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการแผนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการร์ด้านงานวิจัย และตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 • งานจัดทำหลักสูตรฯ
 • จัดทำโครงการสอน
 • ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา
 • การบูรณาการวิชาการทางสังคม
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications: 

 • Master Degree in Teaching English as a Second Language or other related fields
 •  Having academic rank and/or experience in thesis supervision would be an advantage
 • Native English speaker is a plus
 • Experience in teaching or IELTS examiner is a plus
 • เพศหญิง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
 • สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่น โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ (สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณก์ารสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรม หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. เพศชาย / สัญชาติไทย
 2. อายุ 25-30 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Ms-Office) ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Lightroom ได้
 6. มีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถถ่ายภาพ และใช้อุปกรณ์กล้อง DSLR ได้
 8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 9. มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. (ช่างไฟฟ้า,ช่างก่อสร้าง)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครได้ที่นี่ และหากท่านสนใจเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชินวัตร โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานที่ด้านล่าง พิมพ์ และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน สแกนสำเนา และอีเมลไปยังฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่   hr@siu.ac.th
Scroll Up