ร่วมงานกับเรา

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครดังนี้

วุฒิปริญญาเอก – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก:

 • เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( Ph.D.) สาขาวิชา การจัดการ หรือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A) สาขาวิชาการจัดการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ในระดับดีมาก
 • มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (โปรดระบุผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน)
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการแผนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย และตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวิจัย, วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การบูรณาการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 • งานจัดทำหลักสูตรฯ
 • จัดทำโครงการสอน
 • ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา
 • การบูรณาการวิชาการทางสังคม
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

School of Liberal Arts is looking for an English instructor (foreign or native speaker of English is preferred) who holds a Master or PhD in English, Applied Linguistics, TESOL, TEFL or related fields.

Applicants interested in this position are requested to apply directly and send the following document to: hr@siu.ac.th

 • A cover letter which explains the applicant’s professional aspirations, relevant experiences and availability.
 • A current CV
 • เพศหญิง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
 • สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่น โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ (สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณก์ารสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรม หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีทักษะความรู้ความสามารถในการสอนกีฬา
 • มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • ขับรถยนต์ได้
 • สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ภาระงาน

 • สนับสนุนการเรียนการสอนวิชากีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายและรายวิชาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
 • ดูแลความเรียบร้อยของสนามกีฬาที่ได้รับมอบหมายให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 • ให้บริการสนามและอุปกรณ์ประจำอาคารกีฬา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อสอบถามการสมัคร ได้ที่ งานบุคคล โทรศัพท์ 02-5990072-73 e-mail: hr@siu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย หรือหญิง / สัญชาติไทย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในงานธุรการ หรืองานบริหารสำนักงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ความรู้เบื้องต้นในงานระบบ AV (งานระบบเครื่องเสียงและภาพ)
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อสอบถามการสมัคร ได้ที่ งานบุคคล โทรศัพท์ 02-5990072-73 e-mail: hr@siu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย หรือหญิง / สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการศึกษา สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาการบริหารการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์ภาษาไทย 35 คำต่อนาที ภาษาอังกฤษ 25 คำต่อนาที
 • ความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับสมัครได้ที่นี่ และหากท่านสนใจเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชินวัตร โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานที่ด้านล่าง พิมพ์ และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน สแกนสำเนา และอีเมลไปยังฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่   hr@siu.ac.th