ศิษย์เก่าดีเด่น

รู้จักศิษย์เก่า

thanapol-thumb-300x400
ระดมทุนได้15 ล้านบาท จาก Intouch สร้างธุรกิจใหม่ด้วยวัยเพียง 25 ปี
ผู้สร้างเกม Candy Meleon และได้รับเลือกเป็น Editor’s choice
จาก iOS App store

“เมื่อก่อน ผมมีความคิดว่าการเรียนด้านการบริหารธุรกิจคงจะน่าเบื่อมาก แต่ตลอดระยะเวลาการเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชินวัตรกลับตรงกันข้าม ที่นี่ไม่ได้สอนเพียงแค่ตำรา แต่ยังส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการให้กับผมอีกด้วย ถือเป็นการเรียนรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยชินวัตรครับ”

ธนภณ พีธาพันธุ์ไพบูลย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ) คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร หนึ่งในผู้สร้าง Ranch Run และ Candy Meleon เกมบน iOS ฝีมือคนไทยที่ได้รับ Top Download ของ App Store หลายประเทศทั่วโลก และได้รับทุน InVent ของ InTouch  กว่า 15 ล้านบาทเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ

ชนะการประกวดเขียนโปรแกรมแห่งชาติ
เปิดโอกาสศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก

“ในช่วงที่ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ดิฉันได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่โดดเด่น เครื่องมือที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เยี่ยมยอด จากการบ่มเพาะของอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งคอยผลักดันดิฉันให้เข้าร่วมงานกิจกรรมและการประกวดต่างๆ ทางด้าน IT ทำให้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์”

ณัฐชยา  กิจมงคลชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมในงานประกวดเขียนโปรแกรมแห่งชาติปี 2556 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ University of Oxford ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 5 ของโลก

natchaya-thumb-300x400
assama-thumb-300x363
ได้เชิญเข้าร่วมงานรับรางวัล Nobel ในฐานะเป็นตัวแทนเยาวชนไทยยุคใหม่

“ดิฉันเป็น 1 ใน 50 นักเรียนทุนมูลนิธิไทยคม ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ดิฉันรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเรียนมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถ มีทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษาได้เข้าถึง เรียนรู้ และแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ด้วยความที่ดิฉันจากบ้านมาไกล(จ.ปัตตานี) ทำให้ดิฉันมีความกระตือรือล้นในการเรียนควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการใช้เวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุด ระหว่างที่เรียนอยู่ดิฉันได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการมาประยุกต์สู่การทำกิจการเพื่อสังคม”

อัสมา นาคเสวี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Telenor Youth Summit 2014 โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างอาชีพให้แก่สตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงานประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

นักประดิษฐ์การสอนภาษาแบบใหม่
จนได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หนังสือในต่างประเทศ

“ในฐานะที่เป็นนักศึกษา การที่เราถูกปลูกฝังและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพนั้น ช่วยให้ผมสามารถสร้างองค์ความรู้ระดับโลกภายใต้ชื่อ “Language Equation” ซึ่งได้รับเชิญให้ตีพิมพ์เป็นหนังสือขายทั่วโลกจากสำนักพิมพ์ Lambert Academic Publishing ประเทศเยอรมัน จากวันที่เป็นนักศึกษาจนถึงวันที่ผมเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทุกย่างก้าวถือเป็นความภาคภูมิใจและน่าจดจำมากสำหรับผม”

สกุลแก้ว แก้วมูลกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสมการภาษา และเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

อาจารย์สกุลแก้ว
IMG_6482-350x350
สร้างนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ก้าวขึ้นสู่เวทีสากล

“ก้าวแรกเข้ารั้วมหาวิทยาลัย ผมมาจากศูนย์ แต่มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้เปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างจากที่อื่น ทำให้ผมมุ่งมั่นอุตสาหะที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างเต็มตัว นำอุปสรรคที่พบเจอมาเป็นสิ่งท้าทายจนกลายเป็นแรงผลักดันให้กล้าที่จะก้าวต่อไปสู่โลกธุรกิจที่กว้างกว่าเดิม”

สุรินทร์  ทองคำ คณะการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ เปิดบริษัทดูแลเรื่องกฎหมาย การค้า และธุรกรรมทางการเงินที่เมือง Dubai ประเทศ United Arab Emirates

ผลงานศิษย์เก่า

SIU Promo VDO/ by Shine Na Team

Shinawatra University Promo VDO.

Shine Na Resort

Project-Based Competitions 2015
School of management
Shinawatra University