สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตร เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

“THE STUDENT UNION OF SHINAWATRA UNIVERSITY”

หรือชื่อย่อว่า “SU.SIU”

สโมสรนักศึกษาเป็นศูนย์กลางกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา
  • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
  • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในด้านวิชาการ ประสบการณ์ และวิชาชีพแก่นักศึกษา
  • เพื่อให้นักศึกษา ได้ฝึกฝนการใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองเพื่อตนเองในระบบประชาธิปไตย โดยฝึกฝนและปลูกฝังนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
  • เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
  • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรและสถาบันอื่นๆ
  • เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
  • รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
  • เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกในนามของมหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในสำนัก

ตราสัญลักษณ์ของสโมสร