หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของมหาวิทยาลัยชินวัตร ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยชินวัตร เพื่อมุ่งผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้และศักยภาพ สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ พร้อมรับกับสังคมโลกในอนาคต

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ผลิตผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคมโลก

ความโดดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามสภาวิชาชีพกำหนดและเป็นที่ต้องการของตลาดทางด้านสุขภาพทั้งในชุมชนและสถานบริการของรัฐ

สีของหลักสูตร

สีแดง

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษา

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน

โอกาสทางวิชาชีพ

 • ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  คลินิค  สถานเสริมความงาม
 • มีรายได้เสริมหรือรายได้หลัก จากการให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยตามบ้าน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 มีจำนวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
      2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต
      2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

 • 1 ภาคต้น
 • 1 ภาคปลาย
 • 1 ภาคฤดูร้อน

สถานที่ฝึกงาน

 • ร.พ.ปทุมธานี
 • ร.พ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
 • ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 • ร.พ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 • ร.พ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 • ร.พ.สต. บ่อเงิน จ.ปทุมธานี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์

พูนทรัพย์ โสภารัตน์

อาจารย์ชนม์นิภา ใจดี

อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา

อาจารย์ พ.ต.อ.หญิง อุบล ชุ่มจินดา

รายชื่อคณะกรรมการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พ.ต.อ.หญิง กัลยา เตชาเสถียร

อาจารย์สุจินตนา พันธ์กล้า

รองศาสตราจารย์ พูนทรัพย์ โสภารัตน์

อาจารย์ฐิตารีย์ ศรีหาเวช

อาจารย์ชนม์นิภา ใจดี

อาจารย์ พ.ต.อ.หญิง อุบล ชุ่มจินดา

อาจารย์วิเนตรา แน่นหนา

อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา

SIU

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม