เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชินวัตร

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน

เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น

มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่เน้นการวิจัยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนรู้และการเรียนการสอน นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมและการบริการชุมชน โดยจะดำเนินการด้วยจริยธรรมในมาตรฐานสูงสุดและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจ

  • จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา หลักสูตรข้ามสาขาวิชา (Interdisciplinary) หลักสูตรสหวิทยาการ (Multidisciplinary) และหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ทำวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์ และริเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความสำเร็จ
  • สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการบริการวิชาการที่สนองตอบต่อความต้องการของประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
  • จัดทำหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการที่เข้าใจง่าย ตลอดจนหลักสูตรต่อเนื่องอื่นๆ
  • ช่วยเหลือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคเอกชนโดยการจัดโปรแกรมร่วมทางด้านการวิจัย ความร่วมมือและการบริการวิชาการอื่นๆ

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นรูปอาร์ม ออกแบบโดยใช้ภาพดวงอาทิตย์ เพื่อสื่อถึงแหล่งวิชาการที่ผลิตองค์ความรู้ใหม่โดยอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้าน พุทธศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษาสู่เยาวชนระดับอุดมศึกษา

  • สีส้ม หมายถึง การเริ่มต้นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างปัญญา
  • สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประชาคมโลก
  • สีเทา หมายถึง ความมีวินัยเพื่อรักษาความดีงาม