เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชินวัตร

แผนพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยชินวัตร (พ.ศ. 2562 – 2566)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

 1. การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และจริยธรรม
 2. การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ
 3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
 4. การสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้วัฒนาและเผยแพร่สู่สากล

เป้าหมายเชิงนโยบาย

 1. เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับปัญหาของชุมชนและสังคม
 2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21
 3. เผยแพร่เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสังคม ในประเทศและต่างประเทศ
 4. สร้างความสัมพันธ์ให้บัณฑิตทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์

 • เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาที่เป็นนานาชาติ
 • สร้างหลักประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต
 • พัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการและทรัพยากรเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 • สร้างเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นรูปอาร์ม ออกแบบโดยใช้ภาพดวงอาทิตย์ เพื่อสื่อถึงแหล่งวิชาการที่ผลิตองค์ความรู้ใหม่โดยอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้าน พุทธศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษาสู่เยาวชนระดับอุดมศึกษา

 • สีส้ม หมายถึง การเริ่มต้นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างปัญญา
 • สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประชาคมโลก
 • สีเทา หมายถึง ความมีวินัยเพื่อรักษาความดีงาม