คณะการจัดการ (หลักสูตรปริญญาเอก)

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับโลกธุรกิจยุคใหม่ รู้จักการคิดนอกกรอบสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอีกทั้งมีความเป็นผู้นำที่พร้อมจะหาแนวทางในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆรวมทั้งทักษะในการสื่อสาร เทคโนโลยี และก้าวทันโลกแห่งอนาคตนอกจากนี้ทางคณะยังมีจุดเด่นในด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน สามารถตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและด้านอาชีพเพื่อพัฒนาปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เป็นหลักสูตรที่พัฒนานักบริหารและนักวิชาการระดับสูง ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เน้นการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจหรือมีความชำนาญ

โครงสร้างหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนด โดยได้คะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELT ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือผลสอบภาษาอังกฤษมาตราฐานอื่นๆ ที่สามารถเทียบเท่าได้ เช่น CU-TEP หรือ TU-GET

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาคเอกชน และองค์การสาธารณะ
  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
  • อาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • นักวิชาการ หรือนักวิจัยในองค์การซึ่งมิใช่ภาครัฐ (Non-government organization)
  • ผู้ประกอบการอิสระ

ผลงานวิชาการอาจารย์