คณะการจัดการ (หลักสูตรปริญญาโท)

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับโลกธุรกิจยุคใหม่ รู้จักการคิดนอกกรอบสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอีกทั้งมีความเป็นผู้นำที่พร้อมจะหาแนวทางในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆรวมทั้งทักษะในการสื่อสาร เทคโนโลยี และก้าวทันโลกแห่งอนาคตนอกจากนี้ทางคณะยังมีจุดเด่นในด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน สามารถตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและด้านอาชีพเพื่อพัฒนาปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรของคณะ

สาขาวิชาการจัดการ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ เป็นนักบริหารมืออาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่พร้อมด้วยคุณธรรม

โครงสร้างหลักสูตร

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาคเอกชน
  • นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ผู้ประกอบการอิสระ

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ให้นักศึกษาได้มาซึ่งความรู้เบื้องลึกผ่านกระบวนการ บรรยาย อภิปราย ฝึกฝนกรณีศึกษาในชั้นเรียน และได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นบัณฑิตผู้มีความสนใจในแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ มีความรู้ตลอดจนทักษะที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โอกาสทางวิชาชีพ

  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาคเอกชน
  • นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ผู้ประกอบการอิสระ

โครงสร้างหลักสูตร