คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

โพสเมื่อ 5 เมษายน 2022
หมวดหมู่ :

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 และ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University