โครงการอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนา EQ นักบริหาร”

โพสเมื่อ 18 สิงหาคม 2020
หมวดหมู่ :

คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดโครงการอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนา EQ นักบริหาร” เพื่อเสริมสร้างความรู้ , ออกแบบองค์กร (organization design) และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ, การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 306 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร

  

 

Scroll Up