โครงการ“เสริมสร้างองค์ความรู้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ของผู้วิจัย”

โพสเมื่อ 18 สิงหาคม 2020
หมวดหมู่ :

เนื่องด้วยการจัดทำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการนั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานจำเป็นต้องรู้และทราบเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร จึงได้จัดโครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ของผูู้วิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยมีองค์ความรู้เรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การบูรณาการกฎหมายลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย , การจัดการทุนมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้อง 306 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

Scroll Up