ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

โพสเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2021
หมวดหมู่ :
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”
โดยวิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนได้ทาง
https://forms.gle/2cthps1g2ghqvhem8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ
Email: manoon.t@siu.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University