ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกท่าน พิธีมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสเมื่อ 15 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกท่าน “สำหรับก้าวแรกแห่งความสำเร็จและก้าวต่อไปในอนาคต”
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยชินวัตรได้จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านการบริการสุขภาพแก่ประชากรโลกอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นผู้พร้อมสำหรับยุคเศรษฐกิจใหม่ มีธรรมาภิบาล เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของตนเอง ครอบครัว กลุ่มและชุมชนของประเทศไทย รวมถึงสังคมนานาชาติ ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ข้างต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร จึงได้ประมวลทรัพยากรทั้งปวงเพื่อดำเนินภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ครบถ้วนได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในด้านวิชาการ การให้บริการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับนานาชาติต่อไป

 

ติดต่อมหาวิทยาลัยชินวัตรได้ที่
โทร.02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up