คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยและกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้น ณ โถงกลาง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร

โพสเมื่อ 17 กรกฎาคม 2018
หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยและกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้น ณ โถงกลาง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร อาทิ การโต้วาที การละเล่นของไทย การนวด การทำขนมไทย อาหารไทย น้ำสมุนไพร เป็นต้น
“วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตและสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาผสมผสานและมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทย ดังนั้นเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญและตัวแทนของชาติจึงควรสืบสานและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย”

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานรับสมัครนักศึกษา
โทร. 02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up