อีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยชินวัตร ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสเมื่อ 19 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่ :

“อีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยชินวัตร ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

18 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร พร้อมด้วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 15 สถาบัน และผ่านการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 8 สถาบัน

Scroll Up