“โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข”

โพสเมื่อ 21 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่ :

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก มหาวิทยาลัยชินวัตรตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดยจัด “โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด ปลูกฝังให้นักศึกษาคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานรับสมัครนักศึกษา
โทร. 02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up