สมัครเลยไม่ต้องลุ้น!!! ม.ชินวัตรเปิดรับตรงปี64

โพสเมื่อ 6 มิถุนายน 2017
หมวดหมู่ :

รับตรง มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี

 

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่เลย 

 

สาขาและคณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) รับจำนวน 60 คน

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2564

คุณสมบัติ

 • เป็นโสด
 • อายุระหว่าง 16-30 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับเทียบเท่า)
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย 17.5-30
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาหรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาใดๆ อันเนื่องมาจากความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดร้ายแรง
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการหรือความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพพยาบาล

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครด้วยตัวเอง ยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 1,000 บาท ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
 • สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร 1,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร เลขที่บัญชี 127-4-18396-9 บรรจุในซองเดียวกันแล้วจัดส่งไปที่ “ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160” เขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต” โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • สมัครทาง Internet (อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ)