โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยชินวัตรเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนบ่อเงิน ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการภายใต้ “โครงการบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ่อเงิน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยชินวัตรมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนรู้และการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมและการบริการชุมชน โดยดำเนินการด้วยจริยธรรมในมาตรฐานสูงสุด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” อีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์หลายแขนง ซึ่งสามารถนำมาถ่ายทอดให้ชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่อง การตรวจวัดการปนเปื้อนในน้ำและน้ำแข็งอย่างง่าย และในปีการศึกษา 2559-2561 มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พื้นฐานของแต่ละคณะวิชาผ่านกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมาเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา ความกล้าแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอนาคต 

          ในการนี้มหาวิทยาลัยชินวัตรจึงจัด “โครงการสร้างเสริมความรู้บูรณาการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน” ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมของโครงการ และเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยชินวัตรคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถเป็นจุดสำคัญในการต่อยอดพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม
  2. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในชุมชนและมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมมากขึ้น