โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ่อเงิน

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ่อเงิน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา

ณ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยชินวัตรเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนบ่อเงิน ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการภายใต้ “โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ่อเงิน” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ่อเงิน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” อีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์หลายแขนง ซึ่งสามารถนำมาถ่ายทอดให้ชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่อง การตรวจวัดการปนเปื้อนในน้ำและน้ำแข็งอย่างง่าย และในปีการศึกษา 2559-2561 มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พื้นฐานของแต่ละคณะวิชาผ่านกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมาเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา ความกล้าแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอนาคต  และปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความรู้บูรณาการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงปีการศึกษา 2563 – 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ่อเงิน และเป็นการสร้างเสริมความอันดีต่อชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยชินวัตรคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถเป็นจุดสำคัญในการต่อยอดพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ด้านการประกอบอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
  2. เพื่อเป็นการนำความรู้ ไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
  3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้เคียง

เป้าหมาย

          1.เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

          2.เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้ในการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสมาชิกในครอบครัว