โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)

ชุมชนบ่อเงิน ณ โรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (เวลา 13.00 – 15.30 น.)

ณ โรงเรียนกันตวรรณ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดจังหวัดปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยชินวัตร เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนบ่อเงิน ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการภายใต้ “โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ่อเงิน สถานศึกษา เป็นต้น ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยชินวัตรมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนรู้และการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมและการบริการชุมชน โดยดำเนินการด้วยจริยธรรมในมาตรฐานสูงสุด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” อีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์หลายแขนง ซึ่งสามารถนำมาถ่ายทอดให้ชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยได้มีการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาในพื้นที่ คือ โรงเรียนกันตวรรณ มีแนวคิดด้านวิชาการตรงกันว่า สถานศึกษาควรมีการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พื้นฐานของแต่ละคณะวิชา โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดแก้ไขปัญหา ความกล้าแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอนาคต ตลอดทั้งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสามารถเป็นจุดสำคัญในการต่อยอดพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งในอนาคตได้

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม
  2. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในชุมชนและมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

นักเรียนผู้ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านศาสตร์พื้นฐานในด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ ด้านภาษา ด้านสุขภาพ และด้านสังคมมากขึ้น